Een Fascistische Federale Europese Regering

Uit het door de geallieerden verslagen Derde Rijk is een fascistische doctrine geboren: een supranationale economische grootmacht alias een totalitaire Europese federale staat ofwel de Europese Unie of EU. De EU is onlosmakelijk verstrikt in de plannen van de voormalige Nationale Sociaal-Democratische Arbeiderspartij van Duitsland (NSDAP) en Duitse industriëlen om een Vierde Rijk te vormen. Een politieke doctrine gebaseerd op economische macht, eerder dan een imperium gebaseerd op militaire onderdrukking.

Fascist Federal EU

Gepubliceerde boeken

De EU en de Duitse machthebbers hebben veel gemeen: Adolf Hitler, de leider van de NSDAP, introduceerde fascisme en nationaal-socialisme en veranderde de Weimar republiek in een totalitaire staat onder leiding van een dictator, Adolf Hitler genaamd. De vrijheid van meningsuiting was beperkt en politieke partijen waren verboden. Hetzelfde gebeurt in de huidige Europese Unie.

Cover German Satirical Magazine ’Titanic’

Cover German Satirical Magazine ’Titanic’

Het bewijs voor het vormen van een Vierde Rijk vindt u in een ‘geheim’ rapport van de Amerikaanse militaire inlichtingendienst EW-Pa 128 van 7 november 1944. Het rapport is gericht aan het Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force. De titel is:

“Plannen van Duitse industriëlen om ondergrondse activiteiten te ondernemen na de nederlaag van Duitsland; kapitaalstroom naar neutrale landen.”
EW-Pa 128 report, 7 November 1944

EW-Pa 128 report, 7 November 1944

Red House Report

Het document, ook wel bekend als het Red House Report, is een gedetailleerd verslag van een geheime bijeenkomst op 10 augustus 1944 in het viersterrenhotel Maison Rouge op het huidige UNESCO-werelderfgoed Straatsburg. Het in 1387 gebouwde hotel ligt op 15 minuten afstand van het Europees Parlement. Hier gaven nazi-functionarissen de opdracht aan een elitegroep van Duitse industriëlen om het naoorlogse herstel van Duitsland te plannen en zich voor te bereiden op de terugkeer van de nazi’s.

Oud en nieuwe Maison Rouge Hotel

Oud en nieuwe Maison Rouge Hotel

De planning van het zogenaamde Vierde Rijk is een vervolg op het Heilige Roomse Rijk (962-1806), zijnde het Eerste Rijk, het Duitse Rijk (1871-1918) als het Tweede Rijk en de ‘Ideale Staat’ inclusief alle Duitse mensen als het Derde Rijk of nazi-Duitsland.

Het rapport vermeldt dat hooggeplaatste nazi’s de buit van Europa gebruikten om in veel landen frontbedrijven op te richten, die zich een weg baanden naar het Amerikaanse bedrijfsleven. Met hun wonderbaarlijke wapentechnologie wonnen ze de ruimterace. En met hun nazi-filosofie dat het doel de middelen rechtvaardigt, veroorzaakten ze oorlogen van agressie en inperking van individuele vrijheden, die sindsdien een ijzeren greep hebben gekregen op oude Europese landen waar vrijheid van geest, gedachten en spreken voorop stonden.

3th Reigh vs EU

3th Reigh vs EU

Het Derde Rijk werd militair verslagen, maar machtige bankiers, industriëlen en ambtenaren uit het nazi-tijdperk, herboren als democraten, floreerden al snel in het nieuwe West-Duitsland en werkten aan een Europese economische en politieke integratie.

Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal

In april 1951 richtten zes Europese landen, Frankrijk, West-Duitsland, Italië, België, Nederland en Luxemburg, de eerste supranationale organisatie op: de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS). Het schepte een gemeenschappelijke markt voor kolen en staal. In 1973 traden Denemarken, Ierland en Groot-Brittannië toe en in 1981 Griekenland. In 1986 sloten Portugal en Spanje zich aan, later gevolgd door Finland, Oostenrijk en Zweden.

EU-uitbreiding

EU-uitbreiding

De EGKS begint met de gestage uitholling van de nationale soevereiniteit van de aangesloten landen. In 1957 ondertekenden de zes EGKS-leden het Verdrag van Rome, ook bekend als het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, en richtten daarna de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie op. Door het verdrag werd de handel geliberaliseerd en werden steeds krachtigere supranationale instellingen opgericht, waaronder de totalitaire Europese Unie met een Europees Parlement en een Europese Commissie.

Totalitair

Het woord ’totalitair’ heeft een negatieve bijklank, gekoppeld aan de bendes van Mussolini die de arbeiders op straat in elkaar sloegen. Of gelinkt aan Hitler die vertelde hoe de Duitse natie zich moest gedragen. Maar, is de Europese Unie niet gelijk aan de bendes van Mussolini en het gebral van Hitler? De door George Soros gefinancierde rechtvaardigheidsstrijders, communisten, sociale en culturele marxisten, openen de grenzen van Europa voor de migranten en de klimaatactivisten vernietigen met hun koolstof-neutrale wereld het leefklimaat van gewone burgers. Zij worden gemanipuleerd door een wereldregering of een nieuwe orde die zich manifesteert in onder andere het project Europese Unie.

Vernietiging van gemeenschappelijke normen en waarden

Vernietiging van gemeenschappelijke normen en waarden

In 2007, 62 jaar na de Tweede Wereldoorlog, gaan de linkse regeringen van oude Europese landen op in het totalitarisme. Het is een door de Europese Unie gepresenteerd politiek systeem dat oppositiepartijen verbiedt, individuele oppositie beperkt en in heelm hoge mate controle uitoefent op het openbare en privéleven.

Op 13 december 2007 hebben de EU-leden het Verdrag van Lissabon ondertekend, dat geldt vanaf 1 december 2009. Het wijzigt het Verdrag van Maastricht (1992) en het Verdrag van Rome (1957), bekend als het Verdrag over de Werking van de Europese Unie VWEU.

Belangrijke veranderingen waren onder meer de volgende: a) De overgang van unanimiteit naar meerderheidsstemming, gecontroleerd door de EGKS-oprichters Duitsland, Italië en Frankrijk, b) een krachtiger Europees Parlement dat samen met de Raad van Ministers een wetgevende macht vormt, c) een geconsolideerde rechtspersoonlijkheid voor de Europese Unie, d) het instellen van een voorzitter van de Europese Raad en een hoge vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Handvest van de grondrechten van de EU

Het Verdrag maakte ook het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie juridisch bindend. Omdat de Europese Unie tot dusver een economische supranationale entiteit was, had zij een wetgevende politieke macht nodig om zichzelf te ontwikkelen tot een totalitaire politieke organisatie, ofwel het Vierde Rijk. Het Handvest gaf dat recht door de rechten van de burgers van de lidstaten, inclusief degenen die asiel zochten, te waarborgen. Het was gewoon de eerste stap in het inhalen van de nationale regeringen en het openen van de deur naar massa-immigratie die het erfgoed, de cultuur en de religie van het oude Europa, zou afzwakken.

Overmacht op het interne recht van de lidstaten

Overmacht op het interne recht van de lidstaten

Het Handvest heeft voorrang boven elke nationale wet:

“De volkeren van Europa, door een steeds hechter verbond onder hen tot stand te brengen, zijn vastbesloten een vreedzame toekomst te delen op basis van gemeenschappelijke waarden. Zich bewust van haar spirituele en morele erfgoed, is de Unie gegrondvest op de ondeelbare, universele waarden van menselijke waardigheid, vrijheid, gelijkheid en solidariteit; het is gebaseerd op de principes van democratie. De suprematie van het recht van de Europese Unie betekent dat elke nationale wet die in strijd is met het Handvest, door (een) nationale rechter moet worden vernietigd. Het Handvest heeft dus een sterker juridisch effect dan de mensenrechten wet van elke lidstaat.”

Artikel 18, het recht op asiel, is een sleutelelement in het Europese immigratiemodel en in alle beleidsmaatregelen en besluiten die op Europees niveau worden genomen.

EU-asielrecht EU-Handvest van de grondrechten

EU-asielrecht EU-Handvest van de grondrechten

Mario Sepi, president van het Europees Economisch en Sociaal Comité Immigratie, stelt het duidelijk:

‘Immigratie is een van de belangrijkste sociale en economische kwesties van onze tijd. Personen uit verre landen worden gedwongen hun huizen te verlaten op zoek naar betere en acceptabelere levensstandaarden voor zichzelf en hun families; anderen gaan op zoek naar een democratische samenleving en instellingen en de rechtsstaat. Dit moet een positieve ontmoeting worden van diverse volkeren en culturen dat echter vaak een bron van onbegrip, angst en spanning wordt. Om dit samenkomen echt wederzijds verrijkend te maken, is er behoefte aan regels, financiering en beleid die het plan rond integratie echt en praktisch maakt. Immigratie moet de grondrechten van iedereen, evenals de beginselen van gelijke behandeling en non-discriminatie, volledig eerbiedigen.”
 

Overmacht op het interne recht van de lidstaten

Overmacht op het interne recht van de lidstaten

Daarom het verzet van Groot-Brittannië om het Handvest aan te nemen en voor ‘Brexit’ te stemmen.
Barones Deech schetste haar ’tegen’-redenen, als volgt.

“Het is in strijd met de rechtsstaat en de parlementaire soevereiniteit doordat het onze rechters in staat zou stellen de Britse wet daadwerkelijk ongeldig te maken. Als u vindt dat dit Europese Parlement wetten moet maken en ongedaan maken, en dat onze rechters deze moeten interpreteren en toepassen, dan is dat onaanvaardbaar.”

Immigratie is een van de belangrijkste sociale en economische kwesties van onze tijd

Immigratie is een van de belangrijkste sociale en economische kwesties van onze tijd

Gecentraliseerde kracht

Het Verdrag van Lissabon centraliseerde de Europese Unie, verzwakte de democratie van iedere lidstaat door de macht van de nationale electoraten weg te halen en maakte van het Europees Parlement een kopie van de Grote Duitse Reichstag, het pseudo-parlement van het Derde Rijk van 1933 tot 1945.
Na de machtsovername door de nazi’s en het aannemen van de machtigingswet van 1933, werkte de Reichstag net als de Europese Unie als een rubberstempel voor respectievelijk de ‘likes’ van Adolf Hitler en de ‘likes’ van de voormalige president van de Europese Unie Jean-Claude Juncker. Beiden zijn dictators: de ene is dronken van macht, de andere dronken van alcohol.

Bij de bepalingen van het Verdrag van Lissabon van 2007 heeft de Europese Unie de bevoegdheden om besluiten naar eigen goeddunken te maken of af te schaffen. Hierbij twee voorbeelden:

1. Bij de opening van het Europees Parlement op 2 juli 2019 in Straatsburg, Frankrijk, keerden Eurosceptische Europarlementariërs de kamer de rug toe tijdens de vertolking van het ‘nationale’ volkslied van de Europese Unie, Beethovens ‘Ode to Joy’. Ze zeggen dat de Europese Unie niet als een land mag worden behandeld. Nigel Farage, leider van de Brexit-partij:

“Het is respectloos voor de oude staten van Europa dat de Europese Unie zonder de toestemming van zijn lidstaten zich als een land uitroept, met de lidstaten als zijn provincies.”
 

De Europese Unie is geen natie

‘De Europese Unie is geen natie’

 

Mevrouw Rees-Mogg, de zus van het conservatieve parlementslid en Brexiteer Jacob Rees-Mogg, zei:

“De Europese Unie is geen natie. Het mag geen volkslied hebben. Het heeft geen grondwet en de lidstaten willen geen EU leger, een enkele EU begroting en een EU immigratie- en vluchtelingenbeleid.”

2. Frans Timmermans, vice-voorzitter en Europees commissaris voor regelgeving, inter-institutionele betrekkingen, het Handvest van de grondrechten en vanaf december 2019 uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie verantwoordelijk voor de Europese Green Deal en de Europese Klimaatwet, stelt dat de vernietiging van Europa “een kwestie van tijd is.”.

“Wat Europa zal gaan vervangen, is een mix van de continenten Europa en Afrika. Europa kan geen plaats van vrede en vrijheid blijven, mits er een door middel van massa-immigratie geintroduceerde diversiteit wordt opgelegd. Indien nodig zal ik conservatieve regeringen die niet meewerken, verpletteren.”

Diversiteit is de mensheids lotsbestemming

Timmermans: ‘Diversiteit is de mensheids lotsbestemming’

Timmermans, die veel van zijn tijd doorbracht om de oostelijke EU-landen te bewegen hun grenzen open te stellen voor migranten uit de derde wereld, zegt verder:“Democratie draait om respect voor minderheden.”

Als leider van de Partij van Europese Socialisten (PSE) zei Timmermans tijdens een toespraak in mei 2019 die vol stond met verwijzingen naar “1940”, “nazi-Duitsland”, en “nooit meer”: “De Europese Commissie heeft geen tolerantie voor landen die een deel van de globalistische, ‘progressieve’ agenda, inclusief migratie uit de derde wereld, verwerpen.”

Fascistisch

De Europese Unie en het vooroorlogse Duitsland hebben beide fascistische leiders die de vrijheid van mening en meningsuiting aan hun laars lappen. Voor de scepticus en de ‘dit kan niet waar zijn’ lezers, hieronder drie definities van fascisme.

Volgens de Urban Dictionaire:

“Fascisme is een vorm van totalitarisme die de staat hoog in het vaandel heeft staan en waaraan alle individuen volledig loyaal moeten zijn.”

Volgens de Free Dictionaire:

“Fascism is a political theory advocating an authoritarian hierarchical government as opposed to democracy or liberalism ideology.”

Volgens Merriam Webster:

“Fascisme is een politieke filosofie, beweging of regime dat de natie verheft en vaak boven het individu staat. Het is een gecentraliseerde autocratische regering onder leiding van een dictatoriale leider, met ernstige economische en sociale regelwetgeving en onderdrukking van de oppositie.”

Food for thoughts?

Supremacy of EU Court

Food for thoughts?

Share: